دانلود فایل(سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه)

سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه|50686783|bno34054068|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 158.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 64

منت خداي را عزووجل كه طاعتش موجب قربت است به شكراندرش مزيد نعمت
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خدا

اهم وظايف وعملكرد به عنوان يك سازمان بيمه گر

تامين اجتماعي ،هدفي انساني وآرماني پيامبران زندگي در دنياي امروز با گذشته بسيار متفاوت است .نظام هاي اقتصادي مرتبا در حال تغييراست ونمي توان به آينده آن مطمئن بوددر كنار ثروت براي گروهي فقر عمومي در جهان روبه گسترش است بيمه وتامين اجتماعي حاصل تكامل تدريجي انديشه بشردر طول تاريخ واگاهي اوبه حقوق خوداست .تمركز ثروت كه منجر به فقر ساير انسانهاشود ،شديدا مذموم است وهمه انسانهانسبت به وضع معيشتي ديگران مسئول هستند.در اسلام نيز تدابيري دراين راستا انديشيده شده است واحكام اجباري واختياري براي تامين معاش ديگران وضع گرديده است كه بخش اجباري شامل (خمس.زكات .فطريه )واختياري (صدقه .هبه .نذر.و...) مي باشد. Assvrnce: بيمه اطمينان وضمانت در بر ابر حوادث وحفظ سلامت ائمه ما يكي از دلايل پذيرش حكومت از طرف خودرابرقراري قسط وعدل اعلام نموده اندزيرا خداوند از دانايا ن پيمان گرفته است كه در برابرسيري ظالم وگرسنگي مظلوم سكوت نكنندبنابراين از نظر اسلام تامين اجتماعي به مفهوم توزيع مجددوعادلانه ثروت در جامعه به منظور جلوگيري از ثروت اندوزي ورفع نيازهمه افراد جامعه است.كشور مااز معدود كشورهاي است كه بيمه وتامين رفاه نسبي براي همه ملت از آغاز مد نظر بوده كه اين امردر لوح هاي گلين به جا ي مانده اززمان كوروش وتخصيص مبلغي حقوق براي خانواده كارگران بيمار واز كارافتاده ومتوفي مشاهده شده است .وپس از آن در اولين بار اداره طرق وشوارع جهت تامين معاش خانواده كارگران حادثه ديده در حين كار رامطرح كرد.ومبلغي از حقوق افراد براي حوادث كسر گرديد تااينكه به مرورسازمان بيمه هاي اجتماعي نزج گرفت . انسان به كمك فطرت وخردي كه خداوند به اوعطا كرده در طول تاريخ به بسياري از حقيقت هاپي برده است ودر كنارپيشرفت علمي به پيشرفت هاي اجتماعي هم رسيد ه است .نگرش ورويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران به موضوع تامين اجتماعي برگرفته از نوع نگاه دين مبين اسلام به اين مقوله است واين در اصل بيست ونهم قانون اساسي تعريف وتبيين شده است . اصل 29قانون اساسي (( (برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيكاري،پيري،از كارافتادگي ،بي سرپرستي،در راه ماندگي،حوادث وسوانح ونياز به خدمات بهداشتي ودر ماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه وغيره حقي است همگاني.دولت مكلف است طبق قوانين از محل در آمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات وحمايت هاي مالي فوق رابراي يكايك افراد كشورتامين كند))) . ,وجود بيش از سي هزار الواح گلي كه در سال 1312 ، هنگام خاك برداري از تخت جمشيد كشف گرديده قابل توجه مي باشد . اين الواح كه در واقع اسناد مالي و ...