دانلود فایل(بررسي آزادي و حدود آن از نگاه كلام و فقه و عـرفان و مروري بر ويژگيهاي انسان آزاد)

بررسي آزادي و حدود آن از نگاه كلام و فقه و عـرفان و مروري بر ويژگيهاي انسان آزاد|30011919|bno34054068|بررسي آزادي و حدود آن از نگاه كلام و فقه و عـرفان و مروري بر ويژگيهاي انسان آزاد
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسي آزادي و حدود آن از نگاه كلام و فقه و عـرفان و مروري بر ويژگيهاي انسان آزاد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمهآزادي واژه اي با معاني گوناگونتعريف آزاديتعيين محل نزاع در مبحث آزاديآزادي انسان در نگاه كلامآزادي تكويني انسان در آياتآزادي تكويني انسان در رواياتاشكالپاسخحدود آزادي از نگاه فقهحدود آزادي انسان پيش از بلوغحدود آزادي، پس از بلوغ در نگاه فقهالف) تعدّي به مال و جان و ناموس و عِرْض ديگرانب) تعدي به حقوق ديگرانحد و مرز آزادي انسان در برابر حقوق حيواناتج) ايجاد مزاحمت براي ديگراند) تظاهر به منكراته) تخلف از مقررات حكومتي و عدم رعايت مصالح نظامو) اهانت به مقدساتلا اكراه في الدين يعني چه؟حدود آزادي انسان در نگاه عرفانويژگي انسان آزاد از نگاه عرفان علوي________________________________________مقدمه

آزادي مفهومي كشدار و در عين حال بسيار كليدي است كه همواره مورد توجه محافلمختلف اجتماعي سياسي و صاحب نظران علوم سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. يكي ازمحورهاي عمده در تحليل و تبيين حكومت علوي همين مقوله مي باشد. دو گرايش عمده اي كه دراصل موضوع آن وجود دارد، در بررسي آزادي در حكومت علوي نيز مشاهده مي گردد. مقاله ايكه در پيش روي داريد به هدف تبيين همين موضوع تدوين شده است؛ البته چنانكه ملاحظهخواهيد كرد بحث به صورت عام دنبال شده و اختصاصي به حكومت علوي نيافته است؛ لابد بااين عذر كه حكومت علوي، مصداقي اتمّ از حكومت اسلامي است و از منظر ديني در سه بعد فقه،كلام و عرفان، بايد به آزادي اين گونه نگريست. مقاله اي كه پس از اين با عنوان آزادي مخالفانسياسي در حكومت علوي خواهد آمد، اجمالاً برداشتي متفاوت را ارائه خواهد كرد. و اين دوگرايش ِاصلي است كه در تحليل و ارزيابي جايگاه آزادي در حكومت علوي به شكل خاص و دراسلام به شكل عام، در ميان صاحب نظران وجود دارد. براي مجله حكومت اسلامي نيز شيوهمطلوب همين است كه ديدگاههاي مختلف را در صورتي كه در چارچوب موازين مطرح شده|162|

باشد، پيش روي صاحب نظران قرار دهد و پرواضح است كه همواره پرونده موضوعاتي چنين راباز بگذارد تا ديدگاههاي مختلف مطرح شود. در آينده نيز مجله همچنان براي طرح ديدگاههايمختلف در انديشه سياسي آمادگي دارد، كمااينكه از نقد مباحث مطرح شده نيزاستقبال مي كند.‏مجله حكومت اسلامي‏آزادي واژه اي با معاني گوناگون

آزادي، واژه اي بسيار آشنا و دلكش و دلربايي است كه هماره، در طول تاريخ بشر، بهصورتهاي گوناگون مطرح بوده و در همه ادوار تمدن بشري، به صورت مثبت يا منفي، رخنمايانده است.آزادي، از واژگاني است كه در فرهنگ همه اصناف آدمي، از دربار ملوك و كاخ فرمانروايانتا كوخ رعيت و كوچه و بازار، از محفل اهل دانش و بزم ارباب ادب و سروده سرايندگان و چكامهنازك انديشان، تا حكمت و فلسفه ژرف انديشان، از ارباب كلام قديم تا نوآوران كلام جديد، ازنداي رهايي بخش رهبران آسماني تا فتاواي حياتمند و سعادتمند دين شناسان، از فرياد برقشمشير ظلم ستيزان تا زمزمه سويداي بندنشينان و بالاخره تا صحنه جدال انگيز جرايد ومطبوعات معاصر، هماره، مورد گفت و گو بوده است.در اين ميان، آنچه بيشتر از هر چيز، در نوشتار و گفتار اهل دانش و فرهنگ، به طور جدي،مشكل ساز و حتي منتهي به باورهاي متضاد شده، اشتراك لفظي يا معنوي اين واژه، ميان مفاهيممختلف و مصاديق گوناگون آن است.عدم توجه عميق به اين واقعيت، سبب خلط ميان مفهوم و مصداق گرديده و برداشتهاي كاملاًمتناقضي را از سوي صاحبان فكر و انديشه در پي داشته و جدلهاي بي نتيجه اي را همراه داشتهاست.